background image
Banner_2012

 


Økogrend


Sørum Økoforening tok initiativ til å etablere en økogrend som en oppfølging av målsettingen i Sørum kommunes arealplan om å etablere en slik grend. (Brosjure Økogrend)
Ved Rånåsfoss ligger et området - Sauejordet - eid av Akershus Energiverk, som er regulert til bolig. Dette området ligger nær kollektivtransport, skole og annen infrastruktur, med flott utsikt over Glomma og kraftverket ved Rånåsfoss.

Les mer om Økogrenda herØkogrend Ranasfoss

 

Økologi:

Minst mulig økologiskfotavtrykk. Redusere ressursbruk når det gjelder vann, energi, materialer, mat og varer, minske transportbehov, minske forurensning og avfall ved å kompostere organisk avfall og rense avløp lokalt, skape sunne hus med gode materialer.


Økonomi:

Minske kostnader og avhengighet av pengeøkonomien, og skape lokal stedbunden næring. Øke lokal produksjon av mat og tjenester. Gi mulighet for egeninnsats og byttehandel lokalt. Minske utgifter til mat, energi, transport gjennom å minske behov.


Sosialt:

Skape trygge rammer for et godt sosialt fellesskap. Lage gode private hjem, som har kontakt til et større fellesskap med steder for felles aktiviteter.


Kilde: Sørum Kommune
 

 

Sauejordet


Beliggenhet


Sauejordet med gnr. 117, bnr.9 ligger på Rånåsfoss. Sauejordet er på ca 26,5 mål, og avgrenses mot nord av et bevaringsverdig området tilknyttet kraftutbyggingen på Rånåsfoss, mot vest av elven Glomma og
Kongsvingerbanen, mot syd og øst av jordbrukslandskap. Eiendommen ligger i et
nordvestvendt helling, med utsikt til Glomma.
Jernbanen fungerer som en barriere mot elven.Hva er en Økogrend?


Landsbyer er menneskehetens eldste og mest varige sosiale institusjon.” 
Richard Critchfield

Økolandsbyer er lokalsamfunn som etterstreber en bærekraftig livsstil i harmoni med folk, andre levende vesener og Jorda. Målet er å kombinere et godt
sosio-kulturelt miljø med en lite
ressurskrevende livsstil.
En økolandsby skal være bærekraftig, økologisk, økonomisk og sosialt.


Designed with Document made with KompoZer, Sørum Økoforening 2012